Open/Close Menu Poliambulatorio Pirano
Išči

.

Po desetih letih načrtovanj in prizadevanj je Zdravstveni dom Piran  v petek, 9. julija 2021, prevzel novo sodobno reševalno vozilo.

ZD Piran je sicer že doslej imel v treh poletni mesecih ob pomoči drugih podjetji z dejavnostjo reševalnih prevozov najeta vozila za posredovanje in pomoč v primerih zdravstvenih stisk občank, občanov in turistov. Odzivni čas ekipe piranskega zdravstvenega doma, ki pozna vsak kotiček svoje občine, bo z najsodobnejšim vozilom na dvorišču doma v Luciji hitrejši kot doslej tudi izven najbolj kritične poletne sezone in čez celo leto ob delavnikih v dnevnem času, ko so prometne konice velika ovira na naših cestah v smeri iz Izole oziroma iz Kopra v Piran.

Za nakup reševalnega vozila z medicinsko opremo je Zdravstveni dom Piran odštel 141.359 evrov.  Za ta projekt je občina Piran v letošnjem proračunu zagotovila 135.000 evrov. Dodatnih 100 tisoč evrov pa je hkrati namenila še za dopolnitev delovanja službe nujne medicinske pomoči in s tem omogočila službi  nujne medicinske pomoči piranskega zdravstvenega doma  učinkovitejše izvajanje njenega poslanstva.

Novo reševalno vozilo Zdravstvenega doma Piran so zasnovali v koprskem podjetju Dejst, ustanovljenem leta 2018, kjer so predelavo tudi izpeljali.  Izvirne rešitve, med katerimi izstopa modularna razporeditev prostora in opreme z osmimi osnovnimi možnimi izpeljavami in na primer še v stropu integrirano prezračevanje,  sta v sodelovanju z zaposlenimi Zdravstvenega doma Piran in izkušenj pacientov domislila Elvis Klarica in Jasmin Seferović. Predelavo volkswagnovega Crafterja v sodobno reševalno vozilo so v Dejstu izvedli v mesecu dni. Mlada koprska družba je specializirana za projektiranje in razvoj ter predelavo in nadgradnjo intervencijskih, specializiranih in lahkih gospodarskih vozil.

..

 

Dopo dieci anni di pianificazione e notevoli impegni,  la Casa della Sanità di Pirano ha preso consegna, venerdì 9 luglio 2021, di una nuova moderna autoambulanza.

La Casa della Sanità (ZD) di Pirano a fronte delle necessità ed emergenze sanitarie di cittadine e turisti soprattutto nei mesi estivi,  ha finora noleggiato le autolettighe da società specializzate nel auto-trasporto di malati. Con il nuovo moderno mezzo, sempre disponibile ed a portata di mano si abbatteranno certamente i tempi di intervento della squadra del centro sanitario di Pirano, che ben conosce ogni angolino del Comune, anche dopo il periodo più critico rappresentato della stagione estiva lungo l’intero arco dell’anno e nei giorni lavorativi diurni quando i picchi di traffico sono un grosso ostacolo soprattutto sulle strade in direzione da Isola o da Capodistria a Pirano.

Per l’acquisto dell’autoambulanza e l’allestimento medico a bordo, la Casa della Sanità di Pirano ha speso 141.359 euro. Il comune di Pirano, nel bilancio di quest’anno ha assicurati per questo progetto: 135.000 euro, stanziando ulteriori 100.000 euro, per integrare il funzionamento del servizio medico di emergenza e consentire così all’equipe del Centro sanitario di Pirano di svolgere la propria missione nella maniera più efficiente possibile.

La nuova unità medica mobile del Centro Sanitario di Pirano è stata progettata dall’azienda capodistriana Dejst, fondata nel 2018, dove è stata realizzata anche la riconversione del veicolo base. Elvis Klarica e Jasmin Seferović in collaborazione con il personale medico della Casa della Sanità di Pirano ed in base alle esperiente dirette dei pazienti,  hanno progettato alcune soluzioni originali, tra cui spicca una disposizione modulare dello spazio e delle attrezzature interne con ben otto possibili design di base e,  l’originale  ventilazione integrata nel soffitto del veicolo. La conversione del mezzo base, un furgone Volkswagen Crafter, in una moderna autoambulanza è stata realizzata dall’impresa Dejst in un solo mese. La giovane azienda capodistriana è specializzata nella progettazione e sviluppo e nella trasformazione e potenziamento di veicoli d’intervento, veicoli speciali e unità commerciali leggere.

© 2021 - Zdravstveni dom Piran